Veelgestelde vragen over elektriciteit industrie

1. Moet ik over een elektrisch dossier beschikken met schema's van de elektrische installaties om een installatie te laten keuren?

Een elektrisch dossier moet steeds aanwezig zijn bij een installatie. Een essentieel onderdeel hiervan is het schema. Dit is een verplichting volgens art. 16 van het AREI.

2. Moeten de uitwendige invloeden opgesteld worden door een erkend organisme?

De uitwendige invloeden moeten opgesteld worden volgens art. 19 van het AREI. Dit moet niet door een erkend organisme gebeuren, maar een erkend organisme moet de uitwendige invloeden wel goed keuren. Een plan en lijst hiervan moet afgestempeld en ondertekend worden door een afgevaardigde van een erkend organisme. De eigenaar van de installatie of zijn afgevaardigde moet dit eveneens ondertekenen.

Men heeft er alle belang bij om de uitwendige invloeden in samenwerking met het erkend organisme te bepalen.

3. Wat is de periodiciteit voor het keuren van een industriële installatie?

De periodiciteit voor elektrische industriële installaties bedraagt 5 jaar. Dit is vastgelegd in art. 271 van het AREI.

Echter elke belangrijke wijziging of uitbreiding van de installatie moet aan een gelijkvormigheidscontrole onderworpen worden volgens art. 270 van het AREI.

4. Moet een elektrisch bord dat deel uitmaakt van een NIEUWE machine het voorwerp uitmaken van een „IIA verklaring” volgens de MRL in de zin van het AREI art. 5+7?

Neen.

Het bord moet de nodige waarborgen bieden voor veiligheid, in de zin van het AREI art 5+7. Maar het bord is in dit geval een DEEL van een machine waarvoor een Technisch Constructie Dossier (TCD) is opgesteld. In dit TCD zijn installatievoorwaarden opgenomen, alsook het VOORZIENE GEBRUIK, de restrisico's, enz.

5. Moet op een elektrisch bord, DAT TE KOOP WORDT AANGEBODEN in een winkel of grootwarenhuis, een CE markering hebben?

Ja.

Mogelijkheid 1

Het betreft een LEGE kast. De constructienorm van dit geval is de EN IEC 62.208 (voorheen was dit de EN 50298). Het bord betreft LS - materieel dat op de Europese markt gebracht wordt. De LS richtlijn 2006/95/EG (voorheen de 73/23/ E6 + 93/68/E6) is toepasselijk. De genoemde norm werd gekozen ALS MIDDEL om te voldoen aan de 11 essentiële eisen van de bijlage 1 van de RL.

Mogelijkheid 2

Het bord is intern uitgerust met schakelaars, automaten enz. Het is bedoeld voor een bepaalde toepassing (toegelaten gebruik) en wordt als dusdanig „TE KOOP" aangeboden.

De LS RL is van toepassing.

Zo is „DE" regel van de kunst, om te voldoen aan de „essentiële eisen"  van de LS RL als het over een werfbord gaat, de EN 60439.4.

Dit bord beantwoordt per definitie, aan de voorwaarden van het AREI art 7 als „PRODUCT", als de genoemde norm gerespecteerd werd en de nodige attesten en documenten kunnen voorgelegd worden.

6. Hoe moet art 252.03 van het AREI begrepen worden?

In de zin van het AREI art 5+7 spreekt art. 252 eigenlijk over de EN 60439.1: LS schakel- en verdeelinrichtingen, GEHEEL of GEDEELTELIJK TYPE beproefde samenstellingen.

 • Art 252.03 verduidelijkt:
  OF men respecteert de voorwaarden genoemd in de EN 60439.1;
  OF men zorgt voor een veiligheidsniveau dat tenminste GELIJKWAARDIG is met het niveau vooropgesteld door de EN 60439.1
 • D.w.z. PRIVATE bordenbouwers kunnen nog altijd borden zelfstandig bouwen ALS zij zorgen voor de GELIJKWAARDIGE veiligheid, dewelke vooropgesteld werd door de geharmoniseerde basisnorm i.v.m. borden voor de industrie.
   

7. Een nieuwe LS installatie wordt voorzien van een HS/LS trafo van 1000 kVA, Ucc 6% en Usec 230/400V.

 • OF de bordenbouwer heeft een attest geschreven, waarin hij bevestigt dat hij het bord bouwde conform de EN 60439.1 eisen, met de NODIGE afbakeningen en begrenzingen. (art 7 AREI) - De bestelboneisen (KB 04/05/1999 art. 8) worden hier buiten beschouwing gelaten.
 • OF de bordenbouwer heeft bevestigd via een attest, dat het desbetreffende bord de nodige waarborgen biedt voor veiligheid ALS kortsluitvermogen ter plaatse beperkt is tot..., de toegang tot het bord voorbehouden is aan..., het bord bedoeld is om geplaatst te worden in omstandigheden, gekenmerkt door de uitwendige invloeden..., enz.
 • OF men had op basis van het AREI art 5+7 het bord moeten afkeuren.
   

8. Wat is de betekenis van het AREI art 7.a.3 ?

Deze alinea verwijst naar het KB 18/06/1990 i.v.m. de uitoefening van de menselijke en dierlijke geneeskunde. Deze verwijzing is FOUT en geldt enkel nog voor de diergeneeskunde. Voor de menselijke geneeskunde is er de economische richtlijn 93/42/EG omgezet via het KB 18/03/1999.

9. AREI art 7 bijlage KB 23/03/1997: Wat is de betekenis van CE ?

 • CE is een LABEL, en in geen enkel geval een keurmerk, dus ook zeker geen ATTEST.
 • CE is een noodzakelijk kwaad dat op zeer vele elektrische componenten en toestellen moet, alvorens ze op de Europese markt mogen gebracht worden.
 • Op huishoudelijke stopcontacten bv. kan het CE label NIET.
 • Op toestellen die werken op < 50V ac kan een CE label niet op basis van de LS RL. Dit treedt slechts in voege vanaf 50V.
 • Een schakelaar met als info op de kenplaat Ue 400V Ui 690V Uimp 6kV Ie 100A schakelklasse AC 22 IP 00 CE is GEEN garantie in de zin van het AREI art 5+7.
   

10. Hoe moet art 9.02 van het AREI begrepen worden?

Art 9.02 zegt: ALS er normen bestaan, gehomologeerd door de koning of geregistreerd door het B.I.N., dan MOETEN die aanzien worden als regel van goed vakmanschap.

Problemen

 • Fabrikanten vermelden soms de combinatie van „letters + getal" op hun kenplaat of in hun cataloog, maar.. dit is dan geen norm.
  Bv. EN 60947 BESTAAT NIET.
  De EN 60947.1 - punt 2 t.e.m. 7 bestaat.  Of een vermelding van EN 60947 heeft geen zin, behalve dan dat men zand in de ogen wil strooien van de "ter goeder trouw" zijnde gebruiker. Zie evenzo de EN 60439. Er bestaat de EN 60439.1 punt 2 enz.
 • Een geregistreerde norm, is bv. een Europese norm in het Engels, Frans of Duits en die wij, Vlamingen, dus moeten aanzien als DE regel der kunst, maar... wij kunnen de norm terzake niet lezen, dus niet begrijpen en dus zeker niet toepassen...
   

11. Waarom is het periodiek meten van dat isolatieniveau zo belangrijk? AREI art 20

Het meest essentiële, het meest belangrijke dat bij elke controle van een elektrische installatie(EI) zou moeten gebeuren is het meten van de isolatieweerstanden.

Een inspecteur die een EI keurt zonder de isolatieweerstanden te meten, is zoals een dokter die een zwaar zieke patiënt onderzoekt, zonder de bloeddruk te meten.

 • ongevallen t.g.v. INDIRECTE aanraking zijn enkel mogelijk ALS het ISOLATIENIVEAU van zeer slecht tot 0Ω geëvolueerd is.
 • in heel veel gevallen is de oorzaak van de brand NIET de kortsluiting, wel de SLECHT GEWORDEN ISOLATIEWEERSTANDEN.
   

12. Art 29 IP graden van omhulsels: Wat is de betekenis van de letters A-B-C-D?

Deze codering komt uit de EN 60529 en heeft te maken met de bescherming tegen DIRECTE aanraking.

Bescherming tegen toegang tot gevaarlijke delen aangeduid door een toegevoegde letter


 

13. Hoe moet men “bijkomende bescherming” begrijpen als het over art 38 van het AREI gaat?

 • Een DSI (Differentieel Stroom Inrichting) mag NOOIT als enig middel gekozen worden om de bescherming tegen INDIRECTE aanraking te waarborgen.
 • Als het risico „indirecte aanraking" is, dan wordt de BASISREGEL "AARDEN".
 • De ontstane foutstroom, als gevolg van de slecht geworden isolatieweerstand, moet via de PE terug naar de bron.
 • Als de contactspanning (deze die ontstaat tussen - meestal toch - de hand en de voeten van het potentieel slachtoffer) TE hoog wordt, gedurende een te lange tijd, is de DSI het BIJKOMEND middel om de veiligheid te waarborgen (als hij werkt volgens de regels der kunst).
   

Heeft U een brandveilige kerstboom?

Hoe kan je voorkomen dat de kerstboom vuur vat?
Elk jaar veroorzaken onveilige kerstbomen meerdere woningbranden.

Bekijk zeker deze video en lees zeker onze tips om dit te voorkomen.

Lees meer

Risicoanalyse NBN S 21-100-1 en 2

Sinds november 2015 beschrijft de NBN S 21-100-1 en 2 een duidelijk uitvoerend kader én de technische regels voor een nieuw branddetectie- en brandmeldsysteem. Lees hier de acties die vooraf gepland moeten worden en in vroeg stadium besproken worden.

Lees meer