Algemene Voorwaarden Electro-Test 

1  ALGEMEEN

1.1 Deze algemene voorwaarden bepalen het kader en de limieten voor de uitvoering van de dienstverlening van Electro-Test (hierna “ET”), evenals de wederzijdse verplichtingen van ET en iedere persoon die diensten afneemt (hierna de “Klant”). Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere dienstverlening, offerte en factuur; alsook op overeenkomsten aangegaan met ET en alle andere documenten uitgaande van ET. Algemene voorwaarden, onder welke benaming ook, van de Klant die afwijken van onderhavige algemene voorwaarden van ET zijn niet van toepassing, tenzij in het geval ET deze voorafgaand uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.

1.2 ET behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen tot op het moment dat ET de uit te voeren opdracht (hierna de “Opdracht”) uitdrukkelijk heeft aanvaard.

1.3 De nietigheid of ondwingbaarheid van één der clausules van onderhavige algemene voorwaarden brengt de geldigheid en de afdwingbaarheid van de overige clausules niet in het gedrang.

1.4 Voor zover onderhavige algemene voorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan het Nederlands, is de Nederlandstalige tekst bij verschillen steeds bepalend. De Opdracht wordt uitgevoerd op basis van de ter zake geldende wets- en reglementaire bepalingen en tech-nische voorschriften. Indien reglementair voorgeschreven of bij uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst, zal de Opdracht uitgevoerd worden onder accreditatie volgens ISO 17020.

1.5 Vrijwaring van druk, zodat de onafhankelijkheid, onpartijdigheid en integriteit van het personeel gegarandeerd wordt.

1.6 ET en zijn personeel zijn vrij van commerciële en financiële invloeden die de technische beoordeling zouden kunnen beïnvloeden.

2  UITVOERINGSMODALITEITEN

2.1 Om de prestaties van ET in de beste omstandigheden te kunnen uitvoeren, dient de Klant, naargelang de aard van de interventies:

  • Veilige toegang te verschaffen tot de te onderzoeken installaties en ruimten, met inbegrip van de teller ruimten van alle energievoorzieningen, waarin deze installaties zich bevinden;
  • De te onderzoeken installaties, werktuigen, toestellen en voorwerpen ter beschikking te stellen;
  • Alle documenten, software, systemen, informatie, schema’s, die nodig zijn voor de goede uitvoering van de opdracht ter beschikking te stellen aan de medewerker van ET die de dienstverlening uitvoert (hierna de “Medewerker”), zodat de Medewerker, met zijn materieel, zijn onderzoek in de beste werkomstandigheden en veilig kan verrichten;
  • Te zorgen voor de toegangsformaliteiten en -vergunningen, het vergezellen van de Medewerker, het overhandigen aan laatstgenoemden van de richtlijnen die nageleefd moeten worden in de onderzochte installatie, en het ter beschikking stellen van de diverse veiligheidstoestellen of uitrustingen die eigen zijn aan die installatie;
  • Aan de Medewerker de specifieke informatie en instructies mee te delen die betrekking hebben op de te onderzoeken installatie en die van aard zijn om de veiligheid, de hygiëne en de gezondheid van de Medewerker te waarborgen, in het bijzonder het beantwoorden aan de welzijnswet;
  • Aanwezig te zijn of ervoor te zorgen dat één van de afgevaardigden van de Klant aanwezig is op het voorziene tijdstip en de voorziene plaats, onder andere voor het bedienen van de te controleren toestellen en/of de te controleren onderdelen/ componenten van de installatie toegankelijk maken;
  • De nodige toegangs- en beschermingsmiddelen (PBM/CBM) te voorzien indien er één of meerdere te controleren onderdelen zich op meer dan twee meter hoogte bevinden.

2.2 Alle bestelbonnen, offertes en contractvoorstellen van ET zijn vrijblijvend en binden haar als dusdanig niet. Tenzij anders bepaald is enige prijsofferte geldig tot 2 maanden na datum van de offerte. Tussen ET en de Klant komt pas een overeenkomst tot stand op het ogenblik van een ondertekening van offerte, overeenkomst of contract en na orderbevestiging door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van ET.

2.3 Het verzoek om een afspraak kosteloos te verzetten of te annuleren, dient schriftelijk te gebeuren minstens 3 werkdagen voor het begin van de Opdracht. In elk ander geval of ingeval van afwezigheid van de Klant of één van zijn afgevaardigden op het geplande tijdstip van de uit te voeren Opdracht, heeft ET het recht om het volledig verschuldigd bedrag van door haar geleden schade te vorderen.

2.4 De verslagen worden opgesteld op naam en voor rekening van de Klant en toegestuurd in één exemplaar in het Nederlands of Frans. Vertalingskosten zijn ten laste van de Klant.  Een kopie van de verslagen wordt bewaard gedurende de aan ET bij wet opgelegde termijn. De inhoud van het verslag is een momentopname en heeft uitsluitend betrekking op de vaststellingen die werden gedaan op het ogenblik van de Opdracht.

2.5 ET behoudt zich het recht voor om bepaalde prestaties toe te vertrouwen aan derden.

3  BEPALING EN HERZIENING VAN DE PRIJZEN – FACTURERING EN BETALING

3.1 Bepaling en inhoud van de prijzen

3.1.1 Tenzij anders bepaald, zijn de prijzen van ET altijd exclusief BTW. Opgegeven prijzen dekken de Opdracht die wordt uitgevoerd tijdens werkdagen van maandag tot en met vrijdag tijdens werkuren vanaf 8u tot en met 18u, met uitzondering van de feestdagen, zonder dat de werkdag, reistijd inbegrepen, meer dan 9 uur mag bedragen.

3.1.2 Geven aanleiding tot een toeslag, de prestaties die worden uitgevoerd:

  • Op zaterdag tussen 8u en 18u, of op een gewone werkdag tussen 18 uur en 8 uur ’s morgens: 50% toeslag;
  • Boven de acht uur per dag: 50% toeslag;
  • Op zaterdag tussen 18u en 8u ’s morgens, zon- en feestdagen: 100% toeslag.

3.1.3 Kosten voor vertraging, wachttijden, bijkomende kosten en prestaties, zoals bijkomende onderzoeken die naast de overeengekomen Opdracht nodig zijn op grond van de vaststellingen die werden gedaan tijdens de uitvoering van de Opdracht, kunnen door ET aangerekend worden volgens de geldende uurtarieven.

3.2 Prijsherziening

ET kan te allen tijde haar prijzen herzien. Onze prijzen zijn mogelijk jaarlijks onderhevig aan indexaanpassingen, onverminderd het recht een hogere schadevergoeding te vorderen indien daartoe grond mocht bestaan.

3.3 Facturering

Voor elke Opdracht wordt een factuur opgesteld, en dat na verzending van het verslag dat erop betrekking heeft. De kosten en uitgaven met betrekking tot de Opdracht, evenals de bijkomende prestaties en kosten, worden afzonderlijk aangerekend volgens de tarieven die van kracht zijn op het ogenblik van de uitvoering van de Opdracht, of volgens de prijzen en modaliteiten die werden overeengekomen in de bijzondere overeen-komst. ET zal een bedrag aanrekenen van minimum 1 uur van het uurtarief per opdracht, per persoon en per dag, ongeacht de Opdracht in regie of volgens eenheids-prijs gefactureerd wordt.

3.4 Betalingsvoorwaarden

Tenzij anders overeengekomen in enige offerte, overeenkomst, bestelbon, orderbevestiging of op de factuur zijn de facturen voor uitgevoerde prestaties contant betaalbaar voor residentiële controles of via overschrijving op 30 dagen te rekenen van de datum van de factuur voor de andere controles.
Bij gehele of gedeeltelijke niet betaling van de factuur van ET op de vervaldag wordt de Klant van rechtswege, zonder verdere aanmaning, door het enkele feit van het verstrijken van de vervaldag in gebreke gesteld met toepassing van art. 1139 van het Burgerlijk Wetboek.
Op facturen van ET, geheel of gedeeltelijk niet betaald op de vervaldag, worden bij de ingebrekestelling van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding van 10% en een verwijlintrest van 15% per jaar aangerekend, ingaande op de vervaldag van de factuur. En dit met een minimum van €50.
Klachten moeten, om geldig te zijn, schriftelijk en omstandig ingediend binnen de 8 werkdagen na factuurdatum.
Bij elk geschil met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van overeenkomsten waarop dit document van toepassing is, wordt gestreefd naar een minnelijke schikking.
Indien er geen minnelijke schikking bereikt kan worden zijn de Nederlandstalige rechtbanken van Brussel uitsluitend bevoegd.
ET behoudt zich tevens het recht om de verdere dienstverlening geheel op te schorten en afgifte van verslagen terzake verrichte dienstverlening te weigeren tot gehele betaling van de facturen.

4  VERBINTENIS VAN DE PARTIJEN – AANSPRAKE-LIJKHEID

4.1 ET verbindt zich de Opdracht uit te voeren overeen-komstig de terzake geldende wets- en reglementaire bepalingen en technische voorschriften. ET kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten in het concept van de te onderzoeken installaties, werktuigen, toestellen of voorwerpen, noch voor de onzichtbare of verborgen gebreken ervan. ET is niet aansprakelijk voor de eventuele hinder en de eventuele buitenge-bruikstelling van de installaties, werktuigen, toestellen of voorwerpen die zich tijdens het onderzoek en door het onderzoek zelf, kunnen voordoen, noch voor de eventuele daaruit voortvloeiende schade, behoudens ingeval van bewezen klaarblijkelijke zware fout of opzet van de Medewerker.

4.2 Indien zich tijdens het onderzoek gebreken mochten voordoen of een sterk vermoeden zou bestaan van enig mankement, dat gevaren of risico’s kan inhouden, zal, tenzij de Klant zulks niet wenst, het onderzoek worden opgeschort en zal de opdrachtgever zich tot zijn installateur of een vakman moeten wenden om het nodige nazicht en de eventuele herstelling te laten verrichten. De kosten van het onderbroken onderzoek zijn ten laste van de opdrachtgever, volgens de principes opgenomen in artikels 3.1.3 en 3.3.

4.3 ET wijst alle aansprakelijkheid af voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zich mocht voordoen na de dag waarop de wettelijk, reglementair of conventio-neel vastgestelde termijn voor de Opdracht is verstreken, of ingeval de Klant na het onderzoek aan de installaties, werktuigen, toestellen of voorwerpen herstel-lingen heeft uitgevoerd of laten uitvoeren zonder nieuw onderzoek.

4.4 Eventuele klachten terzake uitgevoerde dienstverlening door ET dienen schriftelijk en omstandig aan ET te worden overgemaakt uiterlijk binnen de 8 werkdagen na uitvoering van de Opdracht. Klachten schorsen de betalingsverbintenissen niet op.

4.5 Tenzij anders bepaald door de wet of door de reglementen is de aansprakelijkheid van ET beperkt tot €1.500.000 per schadegeval.

4.6 ET is niet aansprakelijk voor de schade die zou zijn aangericht door de Medewerker die niet was vergezeld of niet op de hoogte werd gebracht van bepaalde bijzon-dere kenmerken van de te controleren toestellen, werktuigen, voorwerpen of installaties. Daardoor doet de Klant uitdrukkelijk afstand van recht op het eisen van schadevergoeding van ET of de Medewerker.

4.7 Een vertraging, verplaatsing van de uitvoering of annulatie van de Opdracht, om welke reden ook, geeft niet het recht schadevergoeding en interesten te eisen.

4.8 ET kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een vertraging, verplaatsing van de uitvoering of annulatie van de Opdracht, om welke reden ook.

4.9 Indien ET wettelijk verplicht of contractueel gemachtigd is om informatie vrij te geven wordt de Klant hiervan op de hoogte gebracht.

4.10 Informatie over de Klant die bekomen is via andere bronnen dan de Klant zelf, wordt beschouwd als confidentieel.

5  DUUR

Overeenkomsten tussen ET en de Klant worden afgesloten voor de duur die bepaald wordt in de bijzon-dere overeenkomst. Bij ontstentenis van een duurtijd, wordt de overeenkomst aangegaan voor een duurtijd van 5 jaar vanaf de datum van de orderbevestiging of bij ontbreken van een orderbevestiging ten laatste vanaf de eerste dag van uitvoering van de Opdracht. De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd en dat voor dezelfde duur, tenzij de overeenkomst werd opgezegd per aangetekende brief ten minste 6 maanden vóór de vervaldag. Voor privé-personen bedraagt de opzegtermijn 1 maand.

6  TOEPASSELIJK RECHT–BESLECHTEN VAN  CONFLICTEN

Bij elk geschil met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van overeenkomsten waar-op dit document van toepassing is, wordt gestreefd naar een minnelijke schikking.
Indien er geen minnelijke schikking bereikt kan worden, zijn de Nederlandstalige rechtbanken van Brussel uitsluitend bevoegd.

7  VERTROUWELIJK

7.1 Alle informatie die in het kader van de overeenkomst wordt uitgewisseld tussen partijen en als vertrouwelijk wordt aangemerkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming of die redelijkerwijze als vertrouwelijk moet worden beschouwd, mag niet worden meegedeeld, verspreid of ter beschikking worden gesteld aan derden, zonder de schriftelijke toestemming van de andere partij, met uitzondering van aangestelden of personeel die er een directe kennis van moeten hebben voor de uitvoering van de overeenkomst en die een gelijkaardige geheimhoudingsverplichting hebben onderschreven. Dergelijke informatie mag niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan de uitvoering van de verplichtingen in het kader van de Overeenkomst.

7.2 De mededeling aan andere derden dan deze omschreven als vertrouwelijke informatie, is verboden tenzij dit door of krachtens de wet wordt opgelegd of verplicht is op basis van een rechterlijk bevel. Elke wettelijk verplichte mededeling aan derden moet door de verwerker vooraf ter kennis worden gebracht aan de verantwoordelijke voor de verwerking.

7.3 Alle vertrouwelijke informatie wordt meegedeeld op een “As Is” basis (Dit wil zeggen, in de staat zoals ze op dat ogenblik ontwikkeld is en zonder verdere garanties). Electro-Test geeft geen garantie in verband met de accuraatheid, volledigheid of performantie van de vertrouwelijke informatie.

7.4 In geval de verantwoordelijke voor de verwerking een aanvraag ontvangt van de betrokkene van wie persoonsgegevens worden verwerkt, om zijn rechten uit te oefenen overeenkomstig de verordening zoals bv. recht van verzet of recht van wissen van de gegevens, geeft de verantwoordelijke voor de verwerking deze opdracht onverwijld door aan de verwerker.

7.5 De verwerker verbindt zich ertoe om onverwijld en dit uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst van de aanvraag, een passend gevolg te geven aan deze opdracht van de verantwoordelijke voor de verwerking en ofwel de gevraagde informatie te verschaffen ofwel de gevraagde aanpassingen te doen aan de gegevens, dan wel bepaalde gegevens te verwijderen en vernietigen dan wel aan de verantwoordelijke voor de verwerking te laten weten om welke reden het niet mogelijk is binnen de 7 werkdagen gevolg te geven aan de opdracht.

7.6 De verantwoordelijke voor de verwerking erkent en aanvaard dat in geval de betrokkene om wissing van de gegevens verzoekt, de verwerker de gegevens niet noodzakelijk uit al haar back-ups dient te verwijderen teneinde een passend gevolg te geven aan de opdracht van de verantwoordelijke voor de verwerking.

7.7 Alle documenten en andere materialen die vertrouwelijke informatie bevatten of uitmaken, en die door Electro-Test aan de derde werden meegedeeld, en alle kopieën daarvan die in het bezit zijn van de derde, zullen steeds eigendom blijven van Electro-Test. Deze zullen op eenvoudig schriftelijk verzoek van Electro-Test door de derde onmiddellijk teruggestuurd worden aan Electro-Test , dan wel op diens verzoek vernietigd worden. De derde zal, op verzoek van Electro-Test , aan deze laatste een verklaring bezorgen, ondertekend door een bevoegd persoon bij de derde, die bevestigt dat alle vertrouwelijke informatie die niet teruggestuurd werd vernietigd werd.

7.8 Elke partij erkent dat een schending of een dreiging met schending van deze confidentialiteitsverklaring onherstelbare schade aan de andere partij kan toebrengen, en dat de andere partij alle wettelijk voorziene rechtsmiddelen mag inzetten om een dergelijke schending te voorkomen, stop te laten zetten of schadevergoeding te bekomen.

8  VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Electro-Test en de klant erkennen dat op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de overeenkomst de Belgische wet van 8 december 1992 (hierna: “Privacywet”) en vanaf 25 mei 2018 de Verordening (EU) 2016/679 (hierna: de “GDPR”) van toepassing is en de verplichtingen opgenomen in Art. 28 van deze verordening.

8.1 Indien de klant de verwerkingsverantwoordelijke is in de zin van voormelde privacyregelgeving en is derhalve degene die het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Electro-Test is enkel verwerker in de zin van voormelde privacywetgeving en verwerkt de persoonsgegevens louter ten behoeve van of in opdracht van de klant.

8.2 Indien de klant als de verwerkingsverantwoordelijke, en Electro-Test als verwerker, verklaren de privacyregelgeving (met inbegrip van de Privacywet en/of de GDPR) te zullen naleven. De klant vrijwaart Electro-Test integraal in hoofdsom, interesten en (gerechts- of advocaten)kosten voor alle aanspraken van derden in dit verband.

8.3 Op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de Overeenkomst zijn de bijzondere voorwaarden van Bijlage 1 bij deze algemene voorwaarden van toepassing waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen en de toepassing ervan te aanvaarden.

9  VERWERKER VAN PERSOONSGEGEVENS

Electro-Test en de verwerker erkennen dat op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de overeenkomst de Belgische wet van 8 december 1992 (hierna: “Privacywet”) en vanaf 25 mei 2018 de Verordening (EU) 2016/679 (hierna: de “GDPR”) van toepassing is en de verplichtingen opgenomen in Art. 28 van deze verordening.

9.1 Indien de klant/leverancier/dienstverlener (en hiermee verbonden medewerkers) de verantwoordelijke verwerker is in de zin van voormelde privacyregelgeving en handelt uitsluitend in opdracht van de Electro-Test voor de verwerking van de gegevens. Waarbij Electro-Test als verantwoordelijke verwerking derhalve het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt en telkens wanneer het doel van de verwerking wijzigt, een addendum aan onderhavige overeenkomst voor te stellen.

9.2 Het is de verwerker niet toegestaan om onderaannemers aan te stellen met het oog op het uitvoeren van de verwerkingsactiviteiten voorwerp van onderhavige overeenkomst, behoudens dan mits voorafgaande en schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke voor de verwerking. In geval de verwerker beroep wenst te doen op een sub-verwerker in de zin van dit artikel, verbindt de verwerker zich ertoe om met deze sub-verwerker een schriftelijke overeenkomst af te sluiten die minimaal de garanties en verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst omvat.

9.3 Indien klant/leverancier/dienstverlener als de verwerker, en Electro-Test als verwerkingsverantwoordelijke, verklaren de privacyregelgeving (met inbegrip van de Privacywet en/of de GDPR) te zullen naleven en de nodige confidentialiteit aan de dag te leggen en garandeert aan de verantwoordelijke voor de verwerking dat hij de nodige maatregelen zal nemen teneinde zijn aangestelde belast met de uitvoering van de overeenkomst de bepalingen van deze overeenkomst te doen naleven.

9.4 Op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de Overeenkomst zijn de bijzondere voorwaarden van Bijlage 1 bij deze algemene voorwaarden van toepassing waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen en de toepassing ervan te aanvaarden.

10  ALGEMENE BEPALING GEGEVENSBESCHERMING

10.1 De verwerker verbindt zich ertoe om vanaf de inwerkingtreding van deze overeenkomst, bij het uitvoeren van verwerkingsactiviteiten in opdracht van de verantwoordelijke voor de verwerking, deze overeenkomst na te leven. Indien er reeds verwerkingsactiviteiten plaatsvonden vóór de inwerkingtreding van de Algemene verordening gegevensbescherming, verbindt de verwerker zich ertoe om in elk geval vanaf de inwerkingtreding van de Algemene verordening gegevensbescherming deze verwerkingen te verrichten conform deze overeenkomst. De verwerker zal de gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het verrichten van de opdracht.

10.2 De verantwoordelijke voor de verwerking geeft aan de verwerker de toestemming om de gegevens mee te delen aan alle personen, instellingen en instanties die rechtstreeks deelnemen aan de uitvoering van de opdracht en wanneer dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en binnen de grenzen van de overeenkomst en de verordening.

10.3 De mededeling aan andere derden dan deze omschreven in het vorig lid, is verboden tenzij dit door of krachtens de wet wordt opgelegd of verplicht is op basis van een rechterlijk bevel. Elke wettelijk verplichte mededeling aan derden moet door de verwerker vooraf ter kennis worden gebracht aan de verantwoordelijke voor de verwerking.

10.4 Indien de verwerker de voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke bekomt, is het de verwerker toegelaten om uitsluitend geanonimiseerde gegevens ter beschikking te stellen van derden die noch rechtstreeks noch onrechtstreeks deelnemen aan de uitvoering van de opdracht, zoals omschreven in Bijlage 1. De verwerker garandeert dat deze doorgifte aan derden steeds gebeurd binnen de grenzen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en uitsluitend een verwerking betreft met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden.

10.5 In geval van ontdekking van een datalek zal de verwerker, de verantwoordelijke voor de verwerking binnen 24 uur na het ontdekken Electro-Test hierover informeren.

In geval van twijfel over de interpretatie van een bepaling van deze overeenkomst, kan men steeds contact opnemen met Electro-Test. Deze zal steeds worden uitgelegd in overeenstemming met de bepalingen van de Verordening, minstens in het licht van de Verordening.

Onze webinar rond groene mobiliteit

Recent organiseerden we onze webinar rond groene mobiliteit. De bedrijfswagen is in ons land nog steeds een populaire manier om werknemers op een fiscaal en sociaal gunstige manier te verlonen.

Lees meer

“Laadpalen bij ELECTROTEST? Wij zijn het ons imago verplicht”

“Van elektriciteit tot fiscaliteit!”
Zo breed is het gamma aan adviezen bij ELECTROTEST.

Zorg ervoor dat uw installaties toekomstbestendig zijn, zorg ook voor een goede car-policy en zorg voor bijhorende laad-afspraken.
En zorg voor beleid voor werknemers over waar en wanneer zij hun voertuig opladen”.

Dit zijn slechts enkele tips die ELECTROTEST u kan geven i.v.m. het verduurzamen van uw onderneming.

Lees meer
Op basis van de regelgeving inzake Algemene verordering van Gegevensbescherming, worden cookies beschouwd als persoonsgegevens. Op deze website worden cookies gebruikt. Geef aan dat u met het gebruik van cookies instemt. Meer informatie vindt u in ons Privacybeleid. Akkoord